FR (0.25/0.50) era para verla...xd push preflop...